• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Verklaring omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens

 

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Part Expert VOF

Directie: Melek Akgun

Postadres: Lintveldebrink 5

NL - 7544 KZ Enschede

Tel: +31 (0) 6 576 49 114 - 0 | [email protected]

 

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming:

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via het postadres van de verwerkingsverantwoordelijke en per e-mail via [email protected]

Plattform EU-Kommission voor Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/odr

2. Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

2.1 Bezoek van de website

Bij het openen van deze website stuurt de internetbrowser van de bezoeker automatisch gegevens naar de server van deze website. Deze worden tijdelijk opgeslagen in een logfile. Daarbij worden zonder nadere invoer door de bezoeker de volgende gegevens opgeslagen totdat ze automatisch worden verwijderd:

-    IP-adres van het apparaat van de bezoeker

-    Geo-locatiegegevens

-    Datum en tijdstip van het bezoek,

-    Naam en URL van de geopende pagina,

-    Website vanaf welke deze website geopend wordt (referrer URL),

-    Browser en besturingssysteem van het apparaat van de bezoeker en de naam van zijn access provider.

-    Taal van de browser

 

Het verwerken van deze persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, onder f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van gegevens ten behoeve van

-    snelle totstandkoming van de verbinding met de website,

-    gebruiksvriendelijkheid van de website,

-    waarborging en monitoring van de veiligheid en stabiliteit van de systemen en

-    vereenvoudiging en verbetering van het beheer van de website.

Deze verwerking vindt uitdrukkelijk niet plaats om bezoekers van de website te identificeren.

 

2.2 Contactformulier 

Via een online contactformulier kunnen bezoekers van de website berichten aan ons sturen. Om op uw bericht te kunnen reageren hebben we uw naam en een geldig e-mailadres nodig. Alle overige gegevens kunt u vrijwillig verstrekken. Door gebruik te maken van het contactformulier bevestigt u dat u kennis heeft genomen van deze verklaring en verklaart u zich akkoord met de verwerking van de verstrekte gegevens. De gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het behandelen en beantwoorden van berichten via het contactformulier. Dit gebeurt op basis van de vrijwillig gegeven toestemming conform art. 6, lid 1, eerste zin, onder a van de AVG. De gegevens worden verwijderd zodra de reden voor de opslag vervalt.

Registratie als klant

Indien u een bestelling plaatst op onze webshop, slaan wij de volgende gegevens op:

Adresgegevens

Contactgegevens

 

Het voorbehoud van toestemming voor de opslag van deze gegevens is vervat in artikel 6, lid 1, onder b. 

Deze gegevens worden conform de wettelijke voorschriften gedurende 10 jaar bewaard. Indien er na deze termijn geen andere gronden zijn voor de opslag, worden deze gegevens verwijderd.

 

Deze gegevens worden conform de voorschriften gedurende 10 jaar bewaard.

Contactformulier

Indien u gebruikmaakt van ons contactformulier, slaan wij de volgende gegevens op:

    Adresgegevens

    Contactgegevens

    

Deze gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

 

3. Overdracht van gegevens

 

Betalingen via PayPal worden afgewikkeld via het externe betaalportal “PayPal”. 

Bij de aanvraag wordt u direct doorgeleid naar de desbetreffende webpagina's van onze partners om de rest van de gegevens in te vullen. Dit zijn:

PayPal

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

 

Betalingen via iDeal en creditcard worden afgewikkeld via het externe betaalportal “Mollie”.

Mollie

Keizersgracht 313

1016 EE Amsterdam

Nederland

 

Persoonlijke gegevens worden aan derden doorgegeven wanneer

-    de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven conform art. 6, lid 1, eerste zin, onder a van de AVG,

-    dat op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, onder f van de AVG nodig is ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen en er geen grond is om aan te nemen dat het belang van de betrokkene bij niet-doorgeven zwaarder weegt,

-    er op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, onder c van de AVG sprake is van een wettelijke verplichting tot doorgeven van de persoonlijke gegevens en/of

-    dit op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, onder b van de AVG noodzakelijk is voor de nakoming van een contractuele verbintenis met de betrokkene.

In andere gevallen worden er geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden.

 

4. Cookies 

Op de website wordt gebruikgemaakt van zog. cookies. Dit zijn gegevensbestandjes die worden uitgewisseld tussen de server van de website en de browser van de bezoeker. Bij het bezoek aan de website worden deze bestandjes opgeslagen door het gebruikte apparaat (PC, notebook, tablet, smartphone etc.). Cookies kunnen geen schade aanrichten op de gebruikte apparaten. Ze bevatten geen virussen of andere schadelijke software. In de cookies wordt informatie opgeslagen die ontstaat door de combinatie met het specifieke eindapparaat. Wij kunnen daarmee nooit rechtstreeks de identiteit van de bezoekers van de website achterhalen.

Cookies worden doorgaans geaccepteerd bij de basisinstellingen van de browser. De browser kan zo ingesteld worden dat cookies nooit worden geaccepteerd op het gebruikte apparaat of dat er voor elke nieuwe cookie apart om toestemming gevraagd wordt. Wij wijzen er echter op dat het volledig uitschakelen van cookies ertoe kan leiden dat niet alle functies van website optimaal gebruikt kunnen worden.

Cookies worden ingezet om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Met behulp van session-cookies kunnen we bijvoorbeeld zien of de bezoeker de desbetreffende pagina's van de website al eerder heeft bezocht. Deze session-cookies worden automatisch verwijderd zodra de bezoeker de website verlaat.

Tijdelijke cookies worden ingezet ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid. Ze worden tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Zodra de bezoeker weer op de website komt, wordt hij automatisch herkend en hoeft hij zijn invoer en de desbetreffende instellingen niet te herhalen. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verwerkt.

Cookies worden ook ingezet om de bezoekersstatistieken van de website te analyseren en het aanbod te verbeteren. Via deze cookies kunnen bezoekers automatisch herkend worden zodra ze website opnieuw bezoeken. Deze cookies worden na de desbetreffende termijn automatisch verwijderd.

Het verwerken van de via cookies verzamelde gegevens voor de bovengenoemde doelen dient onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, eerste zin, onder f van de AVG.

 

6. Uw rechten als betrokkene

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt vanwege een bezoek aan onze website heeft u als “betrokkene” in de zin van de AVG de volgende rechten:

6.1 Informatie

U kunt ons verzoeken om informatie of er bij ons persoonlijke gegevens over u worden verwerkt. Dit recht vervalt wanneer het verstrekken van de gewenste informatie in strijd zou zijn met een zwijgplicht of wanneer de informatie op andere gronden, in het bijzonder in verband met een zwaarder wegend belang van een derde, geheim moet worden gehouden. In afwijking hiervan kan er een plicht tot het verstrekken van informatie bestaan wanneer met inachtneming van dreigende schade uw belangen zwaarder wegen dan het belang bij geheimhouding. Het recht op informatie wordt voorts uitgesloten wanneer de gegevens uitsluitend zijn opgeslagen omdat ze uit hoofde van wettelijke of statutaire bewaartermijnen niet verwijderd mogen worden of uitsluitend dienen voor gegevensbeveiliging of controle van de gegevensbeveiliging, indien het verstrekken van de informatie onevenredig veel inspanningen zou vergen en verwerking voor andere doeleinden via geschikte technische en organisatorische maatregelen uitgesloten is. Indien uw recht op informatie niet uitgesloten is en uw persoonlijke gegevens door ons verwerkt worden, kunt u ons verzoeken om informatie over het volgende:

-    doel van de verwerking,

-    categorieën van de van u verwerkte persoonlijke gegevens,

-    ontvangers of categorieën van de ontvangers van uw persoonlijke gegevens, en ontvangers in derde landen in het bijzonder,

-    indien mogelijk de beoogde termijn van de opslag van uw persoonlijke gegevens en indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagtermijn,

-    of er een recht is op rectificatie of verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en of u bezwaar kunt maken tegen deze verwerking,

-    of er een recht bestaat tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens,

-    indien de persoonlijke gegevens niet door u als betrokkene verstrekt zijn, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,

-    of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling en inhoudelijke informatie over de gehanteerde logica alsmede de reikwijdte en beoogde effecten van de geautomatiseerde besluitvorming,

-    indien gegevens worden verstrekt aan ontvangers in derde landen en er geen besluit van de EU-commissie over het gepaste beschermingsniveau conform art. 45, lid 3 van de AVG is, informatie over welke waarborgen conform art. 46, lid 2 van de AVG ter bescherming van persoonsgegevens voorzien zijn.

6.2 Rectificatie en aanvulling

Indien u vaststelt dat de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken onjuist zijn, kunt u ons verzoeken deze onmiddellijk te corrigeren. Indien de persoonlijke gegevens onvolledig zijn kunt u verzoeken om aanvulling.

6.3 Verwijderen

U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen (“het recht vergeten te worden”), mits de verwerking niet geschiedt in het kader van de vrije meningsuiting, het recht op informatie of het nakomen van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de vervulling van een taak van openbaar belang en er sprake is van een van de volgende gronden:

-    De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt zijn.

-    Uw toestemming voor de verwerking was de enige rechtvaardiging en u heeft deze ingetrokken.

-    U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij gepubliceerd hebben.

-    U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij niet hebben gepubliceerd en er is geen sprake van zwaarder wegende belangen voor voortzetting van de verwerking.

-    Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

-    Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

U heeft geen recht op het verwijderen van uw gegevens wanneer deze rechtmatig en niet automatisch zijn verwerkt en vanwege de bijzondere wijze van opslag niet of uitsluitend met onevenredig grote inspanningen verwijderd kunnen worden en uw belang bij verwijdering gering is. In dat geval wordt de verwerking in plaats daarvan beperkt.

6.4 Beperking van de verwerking

U kunt ons op de volgende gronden verzoeken om beperking van de verwerking:

-    U bent van mening dat de persoonlijke gegevens onjuist zijn. U kunt in dat geval verzoeken om beperking van de verwerking gedurende de tijd die wij nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren.

-    De verwerking is onrechtmatig en u verzoekt om beperking van het gebruik in plaats van verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

-    Wij hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

-    U heeft een klacht ingediend conform art. 21, lid 1 van de AVG. U kunt om beperking van de verwerking verzoeken zo lang niet vaststaat of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan de uwe.

Beperking van de verwerking houdt in dat de persoonlijke gegevens uitsluitend met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een zwaarwegend openbaar belang verwerkt worden. Wij dienen u te informeren alvorens de beperking op te heffen.

6.5 Overdraagbaarheid van gegevens

U heeft recht op overdraagbaarheid, mits de verwerking gebaseerd is op uw toestemming (art. 6, lid 1, eerste zin, onder a of art. 9, lid 2 onder a van de AVG) of op een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking geschiedt met behulp van een geautomatiseerd proces. Het recht op overdraagbaarheid omvat in dat geval de volgende rechten, tenzij hierdoor de rechten en vrijheden van andere personen worden geschaad: U kunt ons verzoeken u de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ter beschikking te stellen. U heeft het recht deze gegevens zonder belemmeringen onzerzijds over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien dit technisch mogelijk is, kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

6.6 Bezwaar

Indien de verwerking gebaseerd is op art. 6, lid 1, eerste zin, onder e van de AVG (vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag) of op art. 6, lid 1, eerste zin, onder f van de AVG (gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverwerkingsverantwoordelijke of van een derde), heeft u te allen tijde het recht op gronden die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt eveneens voor profiling op basis van art. 6, lid 1, eerste zin, onder e van de AVG. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht van bezwaar, staken wij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er dringende redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indien deze gebruikt worden voor direct marketing. Dit geldt eveneens voor profiling indien deze verband houdt met deze direct marketing. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht van bezwaar staken wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing.

U kunt uw bezwaar telefonisch, via e-mail, telefax of via ons postadres vermeld bovenaan deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens kenbaar maken. Hiervoor gelden geen vormvereisten.

6.7 Intrekken van toestemming

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken voor de toekomst. U kunt uw toestemming telefonisch, via e-mail, telefax of via ons postadres intrekken. Hiervoor gelden geen vormvereisten. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die tot aan de intrekking ervan gebaseerd was op deze toestemming, onverlet. Na ontvangst van uw bericht omtrent de intrekking van uw toestemming wordt de verwerking van uw persoonlijke gegevens die tot aan de intrekking ervan gebaseerd was op deze toestemming gestaakt.

6.8 Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is, kunt u daarover een klacht indienen bij de autoriteit die belast is met het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens die bevoegd is voor uw woonplaats, de plaats waar u werkzaam bent of de plaats waar de overtreding plaatsvindt.

 

7. Versie en update van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens dateert van 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring op enig moment te actualiseren teneinde de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te passen aan de praktijk van de autoriteiten of de rechtspraak.